Mjøndalen menighet
Mjøndalen menighet
Mjøndalen menighet

Nedre Eiker kirkelige fellesråd for perioden 2016 – 2019 hadde konstituerende møte tirsdag10. november og gjorde følgende enstemmige valg: 

Nedre Eiker kirkelige fellesråd for perioden 2016 – 2019 hadde konstituerende møte tirsdag10. november og gjorde følgende enstemmige valg:

Som leder: Ståle Enderud Jensen
(Nedre Eiker menighetsråd)
Som nestleder: Anne Mari Nedberg ...
(Mjøndalen menighetsråd)

Påtroppende råd tiltrer sin virksomhet 01.12.2015. Leder og nestleder er valgt for perioden 01.12.2015 – 31.12.2016.
Vi gratulerer!

Medlemmer i fellesrådet:
Fra Mjøndalen:
Einar Olsen (vara: Torill Sorte)
Anne Mari Nedberg (vara: Dag Arne Tveten)

Fra Nedre Eiker:
Trond Bollerud (vara: Øyvind Holtan Hennum)
Ståle Enderud Jensen (vara: Eva Melcher)

Representant fra kommunestyret:
Elly Therese Thoresen
(vara: Lajla Hvaal)

Biskopens representant:
Sokneprest i Nedre Eiker Roar Røkeberg
(vara: Fung. sokneprest i Mjøndalen Christine Holmsen Lindbjør)

Kirkeverge Eva Trogstad
Sekretær Merete Lange

Fellesrådets mandat er å ivareta administrative og økonomiske oppgaver på vegne av soknene (Nedre Eiker og Mjøndalen), utarbeide mål og planer for den kirkelige virksomhet i kommunen, fremme samarbeid mellom menighetsrådene og ivareta soknenes interesser i forhold til kommunen. Dette inkluderer blant annet bygging, drift og vedlikehold av kirker, annlegg, drift og forvaltning av gravplasser, arbeidsgiveransvar samt opprettelse/nedleggelse av stillinger lønnet over fellesrådets budsjett (alle bortsett fra prestene) og anskaffelse og drift av menighetskontorene. Mer informasjon kan du finne her: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1996-06-07-31

Del denne artikkel på e-post